Проект BG05M2ОP001-5.001-0001

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

За периода 01.07.2023 до 31.12.2023г

Проект  BG05M2ОP001-3.005-0004

„Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 

01.10.2019г до 30.06.2023г

Some Alt Text
Some Alt Text

 Проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01

„Когато мечтите се сбъдват“

на ОУ Св. Климет Охридски" в партньорство с ДГ  "8-ми март" и ДГ „Слънце“.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г., процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text